ALGEMENE VOORWAARDEN THE ECLOUD COMPANY


 

Definities & Toepassingsgebied


1        Definities

1.1     Aankoopprijs”: de aankoopprijs van izi Hardware.

1.2     Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden van THE ECLOUD COMPANY.

1.3     Contract Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden en de Terms Of Use.

1.4     Contract”: de overeenkomst tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, wordt het Contract beheerst door de bepalingen in (in hiërarchische volgorde): (i) de schriftelijke en ondertekende individuele overeenkomst tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant, (ii) de door de Klant schriftelijk en/of elektronisch aanvaarde offerte van THE ECLOUD COMPANY, (iii) de Contract Voorwaarden, en (iv) het Belgische recht.

1.5     Driver Account”: de account waarmee de EV Driver de izibill App kan gebruiken.

1.6     EV Driver”: de door de Klant aangewezen gerechtigde gebruiker van de izibox om een geregistreerde elektrische of plug-in hybride wagen op te laden.

1.7     Gegevensverwerkersverklaring”: de verklaring van THE ECLOUD COMPANY in zake de verwerkingshandelingen van persoonlijke data die het stelt als verwerker, in opdracht van de Klant.

1.8     izi Hardware”: de izibox en de izichip(s).

1.9     izibill App”: de applicatie voor de EV Driver en de Laadbron Eigenaar, via dewelke deze een Driver Account en/of Laadbron Account kan aanmaken en aanpassen, een overzicht van de laadsessies kan raadplegen en de nog te ontvangen Laadvergoedingen.

1.10    izibill Master Subscription”: het niet-exclusieve en niet-overdraagbare toegangs- en gebruiksrecht voor de Klant tot de izibill omgeving en diensten die door THE ECLOUD COMPANY aan de Klant worden aangeboden en waarlangs zij diensten levert aan de Klant.

1.11    izibill”: de diensten aangeboden door THE ECLOUD COMPANY in het kader van dit Contract, waarvan door de Klant gebruik gemaakt kan worden via de iziportal en door de EV-Driver en Laadbron Eigenaar via de izibill App, en die onder meer bestaan uit het faciliteren en beheren van laadsessies via de izi Hardware en het faciliteren van de betalingen van de Laadvergoedingen aan de respectievelijke EV Drivers en Laadbron Eigenaars.

1.12    izibox Subscription Fee”: de door de Klant te betalen vergoeding voor één izibox Subscription.

1.13    izibox Subscription”: het tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toegangs- en gebruiksrecht van één izibox.

1.14    izibox”: de slimme adapter bestemd om elektrische en plug-in hybride wagens te laden via ieder stopcontact.

1.15    izichip”: de unieke door de izibox identificeerbare sticker die aangebracht wordt op het stopcontact van de Laadbron Eigenaar.

1.16    iziportal”: het platform via hetwelk de Klant gebruik kan maken van de izibill diensten, toegankelijk via een webbrowser. In de iziportal kan een overzicht gevonden worden van alle izibox Subscriptions en openstaande Laadvergoedingen.

1.17    Klant”: elke onderneming, overeenkomstig artikel I.8, 39° WER, die eveneens een ondernemingsnummer bezit, die een izibill Master Subscription aangaat bij THE ECLOUD COMPANY en izi Hardware aankoopt.

1.18    Laadbron Account”: de account van de Laadbron Eigenaar in de izibill App.

1.19    Laadbron Eigenaar”: elke persoon die de elektriciteit van de Laadbron betaalt en die zich heeft geregistreerd op de izibill App om Laadvergoedingen te ontvangen via THE ECLOUD COMPANY. De EV-Driver kan eveneens de Laadbron Eigenaar zijn.

1.20    Laadbron”: een vast, inbouwstopcontact waarop een unieke izichip is aangebracht, via dewelke de EV -Driver kan laden.

1.21    Laadvergoeding”: de vergoeding toegekend aan de EV-Driver, resp. de Laadbron Eigenaar voor het gebruik van de Laadbron, gelinkt aan de izichip.

1.22    “Master Account”: de account waarmee de Klant izibill en de toegang tot iziportal en izibill App kan beheren.

1.23     "Privacyverklaring”: de Privacyverklaring van THE ECLOUD COMPANY die de verwerkingsactiviteiten van THE ECLOUD COMPANY als verwerkingsverantwoordelijke beschrijft.

1.24     Privacy Wetgeving”: de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en enige andere relevante privacywetgeving die op de partijen van toepassing is in hun respectievelijke rol van verwerker/verwerkingsverantwoordelijke.

1.25     Termijn”: de initiële of verlengde termijn van het Contract.

1.26     Terms Of Use”: de Terms Of Use van THE ECLOUD COMPANY betreffende het rechtmatig gebruik van izibill, de izibill App en de izi Hardware.

1.27     THE ECLOUD COMPANY”: de besloten vennootschap “THE ECLOUD COMPANY”, met zetel te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 3, BTW BE0534.860.275, RPR Gent afdeling Brugge.

1.28     Website”: https://www.ecloudcompany.eu/.

2        Toepassingsgebied

2.1     THE ECLOUD COMPANY commercialiseert een ‘plug & play’ oplossing voor het laden van elektrische en plug-in hybride wagens via ieder stopcontact.

2.2     De Contract Voorwaarden zullen steeds beschikbaar zijn in het iziportal. Door het aangaan van een izibill Master Subscription of het sluiten van een Contract erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze Contract Voorwaarden en deze te aanvaarden. De Contract Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3     Het (herhaaldelijk) niet toepassen door THE ECLOUD COMPANY van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt THE ECLOUD COMPANY niet het recht dit later in te roepen.

2.4     Deze Contract Voorwaarden doen geen afbreuk aan enige dwingende wetgeving, noch aan eventueel van toepassing zijnde rechten van consumenten.

2.5     THE ECLOUD COMPANY behoudt zich het recht voor om haar Contract Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijk/elektronische kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde Contract Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de contractuele relatie nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.

2.6     De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Contract Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen THE ECLOUD COMPANY en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2.7     THE ECLOUD COMPANY en de Klant bevestigen uitdrukkelijk deze Contract Voorwaarden en al haar bepalingen indachtig als evenwichtig te beschouwen. In het bijzonder erkennen Partijen dat de uit te voeren contractuele prestaties en de opgenomen verantwoordelijkheden en risico’s redelijk en evenwichtig zijn in het licht van de overeengekomen vergoedingsregeling.

 


izibill Master Subscription

 


3        Offertes

3.1     Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, notities, blogs, folders, publicitaire aankondigingen, alsook vermeldingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het aangaan van een Contract door de Klant, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen en beschrijvingen zijn louter indicatief en niet-bindend voor THE ECLOUD COMPANY, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2     Een offerte geldt slechts voor die specifieke izi Hardware en izibox Subscriptions, en de aantallen daarin opgenomen. Een offerte geldt bovendien slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de Offerte beperkt tot één maand.

3.3     Een offerte voor de Klant doet in hoofde van deze Klant geen toekomstige rechten ontstaan betreffende (onder meer) de specifieke voorwaarden, prijs, aantallen, etc. vervat in de offerte.

4        Totstandkoming izibill Master Subscription

4.1     De izibill Master Subscription komt tot stand door het nemen van één of meerdere izibox Subscriptions door de Klant, waarin telkens één izibox en een vooraf bepaald aantal izichips is inbegrepen, net als de izibill diensten voor de overeengekomen geldigheidsduur.

4.2     Een izibill Master Subscription komt slechts tot stand na, (i) ofwel ondertekening van een overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, (ii) ofwel schriftelijke of elektronische bevestiging door THE ECLOUD COMPANY van de door de Klant aanvaarde offerte (die niet onredelijk zal weerhouden worden) en dit door een persoon bevoegd om THE ECLOUD COMPANY te verbinden, (iii) ofwel begin van uitvoering door THE ECLOUD COMPANY. Bij gebrek aan dergelijke (order)bevestiging door THE ECLOUD COMPANY, komt het Contract tot stand door begin van uitvoering door THE ECLOUD COMPANY (welk moment het eerst komt).

4.3     THE ECLOUD COMPANY behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de levering van izi Hardware uit te stellen en/of de toegang tot izibill, iziportal of de izibill App te weigeren of op te schorten.

4.4     De Klant heeft niet het recht om het Contract of een deel ervan over te dragen aan een derde behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van THE ECLOUD COMPANY.

4.5     Wanneer het Contract tussen Partijen tot stand is gekomen, heeft de Klant geen recht om het Contract te annuleren. Indien de Klant het Contract toch voortijdig wenst te annuleren of eenzijdig verbreekt (zonder dat hieraan een gegronde reden toe te schrijven aan THE ECLOUD COMPANY aan de grondslag ligt), zal hieruit geen enkel recht volgen op terugbetaling voor de Klant.  

5        Uitvoering izibill Master Subscription

5.1     De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de uitvoering van het Contract. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens die THE ECLOUD COMPANY nodig heeft voor de uitvoering van het Contract.

5.2     Indien THE ECLOUD COMPANY verhinderd is haar verplichtingen uit te voeren ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant, zal THE ECLOUD COMPANY hier nooit aansprakelijk voor kunnen worden gesteld.

6        Informatieplicht ten aanzien van EV-Driver en Laadbron Eigenaar

6.1     De Klant is er te allen tijde toe gehouden de EV-Driver (en via de EV-Driver, de Laadbron Eigenaar) afdoend en tijdig te informeren over de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften waaraan de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar moeten voldoen alvorens over te mogen gaan tot het gebruik van de izibill App en de izi Hardware. De Klant is er daarnaast ook toe gehouden de gebruikshandleiding(en) aan de EV-Driver te bezorgen op het moment van levering van de izi Hardware. De Klant is verantwoordelijkheid voor het niet, niet tijdig, niet volledig of gebrekkig vervullen van deze informatieplicht.

6.2     De Klant is zich bewust van het belang van de voorafgaandelijke controles van de elektriciteitsvoorziening door de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar en zal de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar afdoend informeren over het belang hiervan en de mogelijke risico’s indien wordt nagelaten deze controles uit te voeren. De Klant zal de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar specifiek informeren over de verplichting om te controleren of de Laadbron en het elektriciteitsnet veilig is en voldoet aan de geldende regelgeving, met inbegrip, maar niet beperkt tot, de bepalingen van de laatste versie van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (‘AREI’).

6.3     THE ECLOUD COMPANY kan op geen enkele manier aangesproken worden voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van verplichtingen in onderhavig artikel door de Klant of het niet naleven van de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften door de EV-Driver of de Laadbron Eigenaar. 

6.4     De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de izibill App en de izi Hardware door de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar. In dat kader:

(i)           Kan THE ECLOUD COMPANY geenszins aangesproken worden voor het oneigenlijk gebruik van de izibill App of de izi Hardware of van het uitvoeren van laadsessies buiten de tussen de Klant en de EV-Driver overeengekomen voorwaarden;

(ii)          Zal de Klant een intern “fair use” beleid moeten opleggen voor de laadsessies en het gebruik van de izibill App en izi Hardware door de EV-Driver;

(iii)         Zal de Klant zelf verantwoordelijk zijn voor de controle op het gebruik van de izibill App en izi Hardware door de EV-Driver, conform de voorwaarden in de Contract Voorwaarden en het interne “fair use”-beleid.

6.5     De Klant (met uitsluiting van THE ECLOUD COMPANY) is verantwoordelijk voor:

(i)           Het maken van de nodige contractuele (inclusief arbeids- en sociaalrechtelijke) afspraken met de EV-Driver, waaronder ook wordt begrepen: overeenstemming over het tarief waartegen de laadsessies van de EV-Driver terugbetaald worden, betalingstermijn voor de Laadvergoeding;

(ii)          De correcte sociaalrechtelijke behandeling van de vergoeding van de laadsessies van de EV-Driver, onder meer de correcte bepaling van het tarief van de terugbetaling en de correcte verwerking op loonfiches van de EV-Driver. De Klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van beslissingen van of herkwalificatie van de vergoeding door de sociale administratie;

(iii)         Het aanpassen van de default Laadvergoeding in de iziportal. THE ECLOUD COMPANY past de default Laadvergoeding maandelijks aan aan de geldende CREG-tarieven. Afwijking hiervan gebeurt op verantwoordelijkheid van de Klant;

(iv)         De correcte fiscale behandeling en verwerking van de betalingen van Laadvergoedingen aan de EV-Driver/Laadbron Eigenaar.

6.6     THE ECLOUD COMPANY faciliteert het betalen van de Laadvergoeding aan de Laadbron Eigenaar via de izi Hardware, in naam en voor rekening van de Klant. In dit kader zal de Klant de EV-Driver (en via de EV-Driver, de Laadbron Eigenaar) informeren over de noodzaak om een Driver Account, resp. Laadbron Account aan te maken in de izibill App. Daarenboven zal de Klant alle nuttige informatie moeten verschaffen betreffende op welke wijze deze Driver Account, resp. Laadbron Account op de correcte manier aangemaakt kan worden, opdat de Driver Account, resp. Laadbron Account gelinkt kan worden aan de Master Account van de Klant.

6.7     De Klant zal de EV-Driver verplichten aan eenzelfde informatieplicht te voldoen ten aanzien van de Laadbron Eigenaar die gebruik maakt van een izichip, als deze die de Klant heeft ten aanzien van de EV-Driver. 

6.8     De Klant is gerechtigd om een Driver Account, resp. Laadbron Account (tijdelijk) te schorsen of definitief te blokkeren naar eigen goeddunken. THE ECLOUD COMPANY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze schorsing of blokkering door de Klant. THE ECLOUD COMPANY handelt in dit kader volgens de instructie van de Klant.

6.9     Indien de Klant zich niet houdt aan de verplichtingen in onderhavig artikel, behoudt THE ECLOUD COMPANY zich het recht voor om een eventuele latere bestellingen van izi Hardware en daarbij horende izibox Subscriptions te weigeren.

7        Duur & Beëindiging izibill Master Subscription

7.1     De Klant behoudt zijn toegangs- en gebruiksrechten betreffende izibill en het iziportal zolang diens laatste izibox Subscription actief blijft.

7.2     Bij voortijdige opzegging of verbreking door de Klant, te weten voor de afloop van de actieve izibox Subscriptions, zonder dat er sprake is van wanprestatie in hoofde van THE ECLOUD COMPANY, is THE ECLOUD COMPANY niet gehouden de izibox Subscription Fee(s) terug te betalen. THE ECLOUD COMPANY zal alle Laadvergoedingen verschuldigd aan de EV-Drivers en de Laadbron Eigenaars verschuldigd vóór beëindiging, betalen onder de normale voorwaarden.

7.3     Elk van de partijen kan het Contract onmiddellijk per aangetekende brief beëindigen wegens wezenlijke inbreuk van de andere partij op de verplichtingen in het Contract, automatisch en zonder definitieve rechterlijke beslissing, indien de andere partij een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd en deze inbreuk niet binnen veertien (14) kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling door de eisende partij heeft verholpen. THE ECLOUD COMPANY zal (onder andere) de volgende gebeurtenissen als een wezenlijke inbreuk beschouwen:

-      Het – na vergeefse ingebrekestelling – niet of niet volledig betalen van de vergoedingen verschuldigd aan THE ECLOUD COMPANY, inbegrepen het niet betalen van de verschuldigde Laadvergoedingen overeenkomstig Artikel 26;

-      Het oneigenlijk gebruik van de izibill Master Subscription, iziportal, izibill, de izibill App of de izi Hardware in strijd met de Terms Of Use van THE ECLOUD COMPANY;

-      Elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (cfr. Artikel 32);

-      Elke schending van de confidentialiteitsverplichtingen (cfr. Artikel 34).

7.4     Het Contract kan per aangetekende brief onmiddellijk worden beëindigd indien zich een insolventiegebeurtenis voordoet, namelijk staking van betaling van een partij, aangifte van faillissement en faillissement, aanvang met een vrijwillige of gerechtelijke vereffeningsprocedure en ontbinding.

7.5     Ongeacht de oorzaak, heeft de beëindiging van het Contract volgende gevolgen:

-           Beëindiging actieve izibox Subscriptions, beëindiging toegang tot iziportal voor de Klant en izibill App voor de EV Driver en de Laadbron Eigenaar; 

-           THE ECLOUD COMPANY heeft het recht om elk verzoek van de Klant om een (nieuw) Contract, te weigeren.


izibox Subscription

 


8        izibox Subscription

8.1     De Klant is ertoe gehouden om per EV-Driver een izibox Subscription af te sluiten.

8.2     De izibox Subscription geeft de Klant het recht om gebruik te maken van de izibill diensten met betrekking tot een specifieke izibox voor een termijn overeenkomstig Artikel 10. De izibox Subscription geeft recht op het aanmaken van één Driver Account voor een EV-Driver in de izibill App. De Driver Account zal actief zijn voor de Duur zoals bepaald in Artikel 10.

8.3     Elke izibox Subscription bevat één izibox en een vooraf bepaald aantal izichips (de izi Hardware). De Klant en de EV-Driver kunnen bijkomende izichips aankopen.

9        izibox Subscription Fee

9.1     Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de izibox Subscription Fee(s) door de Klant betaald te worden voorafgaand aan de levering van de izi Hardware en de activatie van de izibox Subscriptions.

9.2     Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

9.3     Als de Klant (nieuwe) izibox Subscriptions wil afnemen, zal de Klant steeds gebonden zijn door de prijs geldig op het moment van de afname van hiervan. Prijzen die van toepassing waren in een reeds bevestigde of vervallen offerte of in een eerder Contract zijn niet van toepassing op latere offertes.

9.4     Indien THE ECLOUD COMPANY haar prijzen wijzigt, zullen deze van toepassing zijn met ingang van de aangegeven datum en uitwerking krijgen voor iedere nieuwe bestelling van izibox Subscriptions vanaf bovenvermelde datum.

10      Duur izibox Subscription

10.1    De izibox Subscription wordt geactiveerd wanneer (i) voldaan is aan de voorwaarden van de izibill Master Subscription zoals bepaald in Artikel 17, (ii) de izibox Subscription Fee en de izi Hardware werd betaald door de Klant, en (iii) de EV-Driver de izibox heeft geactiveerd via de izibill App.

10.2    De izibox Subscription wordt steeds aangegaan voor een termijn van 4 jaar, behoudens anderszins door partijen overeengekomen. THE ECLOUD COMPANY zal de Klant in kennis stellen van het aflopen van de initiële termijn. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, wordt de duur bij het verstrijken van de initiële termijn verlengd met telkens nieuwe termijnen van 1 jaar op voorwaarde van betaling door de Klant.

10.3    Alle actieve izibox Subscriptions zullen een einde nemen wanneer de izibill Master Subscription een einde neemt of beëindigd wordt overeenkomstig Artikel 7.

10.4    Een specifieke izibox Subscription kan ook beëindigd worden:

-         In geval fraude, oneigenlijk gebruik of enig ander misbruik met de izibox (Subscription) wordt vastgesteld, ongeacht of dit het gevolg is van gedragingen van de EV-Driver of de Klant;

-         Wanneer de Klant nalaat de izibox Subscription te verlengen of deze gevraagde verlenging niet tijdig betaalt.izi Hardware

 


11      Verkoop & Levering

11.1    De izibox wordt uitsluitend aangeboden met de izibill diensten voor een overeengekomen geldigheidsduur en kan niet afzonderlijk aangekocht worden, tenzij onder een lopende izibox Subscription, bijvoorbeeld in geval van verlies of defect van de izibox (met andere woorden ter vervanging). De izichips kunnen wel afzonderlijk aangekocht worden.

11.2    THE ECLOUD COMPANY heeft het recht de levering van de izi Hardware op te schorten tot na volledige betaling van de prijs voor de izi Hardware en de izibox Subscription Fee, en het vestigen van de domiciliëring voor de betaling van de Laadvergoedingen aan de EV-Drivers en de Laadbron Eigenaars.

11.3    Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventueel aangegeven leveringsdata en -termijnen louter indicatief en bij benadering vastgesteld. Het overschrijden van de voorziene datum of termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van het Contract ten laste van THE ECLOUD COMPANY. Tevens leidt een vertraging in de levering evenmin tot annulering van het Contract. Overschrijding van de data of termijnen ontheft de Klant niet van diens verplichtingen.

11.4    Ongeacht de bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud, gestipuleerd in Artikel 16, vindt de overdracht aan de Klant van het risico voor beschadigingen, vernielingen, verdwijning en diefstal met betrekking tot de izi Hardware, plaats op het ogenblik van de levering ervan op de tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant overeengekomen leveringslocatie.

11.5    Bij levering dient de Klant de conformiteit van de izi Hardware na te gaan en te controleren op eventuele gebreken die zichtbaar zijn op het moment van levering en, indien nodig, THE ECLOUD COMPANY in kennis stellen van enige zichtbare gebreken, binnen een termijn van 7 werkdagen via e-mail (info@ecloudcompany.eu). Bij gebreke hiervan wordt de Klant geacht de izi Hardware te hebben aanvaard.

11.6    De Klant is verantwoordelijk voor de levering van de izi Hardware aan de EV-Driver.

12      Prijs izi Hardware

12.1    De izibox maakt deel uit van de izibox Subscription en vormt dus één geheel met met de  izibill diensten.

12.2    Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

12.3    Als de Klant (bijkomende) izi Hardware wil afnemen, zal de Klant steeds gebonden zijn door de prijs geldig op het moment van de afname van hiervan. Prijzen die van toepassing waren in een reeds bevestigde of vervallen offerte of in een eerder Contract zijn niet van toepassing op latere offertes.

12.4    Indien THE ECLOUD COMPANY haar prijzen wijzigt, zullen deze van toepassing zijn met ingang van de aangegeven datum en uitwerking krijgen voor iedere nieuwe bestelling van izi Hardware vanaf bovenvermelde datum.

13      Gebruik izi Hardware

13.1    De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de izi Hardware door de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar, overeenkomstig de gebruikshandleiding en de Terms Of Use, alsook binnen de grenzen die het gebruik van een normaal en zorgvuldig persoon niet te buiten gaan.

13.2    Wat betreft het gebruik van de izichip, zal de Klant erop toezien dat:

-         De izichip enkel wordt aangebracht op een Laadbron (te weten een inbouw stopcontact) die veilig en reglementair is en die aangesloten op een elektriciteitsnet dat veilig en reglementair is;

-         De izichip enkel wordt aangebracht op een Laadbron waarvan de begunstigde van de Laadvergoeding (de Laadbron Eigenaar) ook diegene is die de elektriciteit via de Laadbron effectief ten laste neemt en betaalt;

-         De izichip niet opnieuw gebruikt wordt, nadat deze reeds op een andere Laadbron was aangebracht;

-         De izichip op enige andere manier wordt gebruikt die niet in overeenstemming is met de Terms Of Use of op enige manier met als doel of gevolg om misbruik te maken van de izichip of Laadvergoedingen te ontvangen voor elektriciteit die niet ten laste is van de Laadbron Eigenaar.

14      Commerciële garantie

14.1    THE ECLOUD COMPANY verleent de Klant een commerciële Garantie van één jaar op de izi Hardware, onder de hierna volgende voorwaarden.

14.2    De Garantietermijn van één jaar geldt vanaf de levering van de izi Hardware.

14.3    De commerciële Garantie dekt elk defect dat bij normaal gebruik kan worden toegeschreven aan een productie- of assemblagefout en dit voor alle componenten en materialen, met uitsluiting van schade of herstellingen ten gevolge van verkeerd gebruik, schade vrijwillig of onvrijwillig veroorzaakt, of andere schade die opgenomen is onder de uitsluitingen van de aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY overeenkomstig Artikel 30.

14.4    De commerciële garantie dekt echter onder geen beding enige schade die het gevolg is van verkeerde manipulatie, het laten vallen, het onjuist, oneigenlijk of inadequaat gebruik, het opendoen of zelf proberen herstellen van de izi Hardware, externe factoren etc.

15      Verborgen gebreken & Productaansprakelijkheid

15.1    Onderhavige Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY overeenkomstig de Belgische Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

15.2    THE ECLOUD COMPANY is aansprakelijk voor bewezen verborgen gebreken op voorwaarde dat het gebrek binnen een termijn van 12 maand na levering van de izi Hardware manifesteert en de Klant THE ECLOUD COMPANY hiervan op de hoogte stelt binnen een termijn van 7 werkdagen na ontdekking, via e-mail (info@ecloudcompany.eu).

15.3    Indien een gebrek het gevolg is van handelingen door de Klant, de EV-Driver of de Laadbron Eigenaar die niet conform de verplichtingen in de Contract Voorwaarden zijn, zal de Klant haar recht op vrijwaring voor deze, en andere eventueel onzichtbare gebreken verliezen. Daarenboven is het de Klant ten strengste verboden de gebrekkige izi Hardware zelf te proberen herstellen. Indien de Klant toch zelf de gebrekkige izi Hardware zelf zal proberen herstellen, verliest zij elk recht op enige vrijwaring voor de gebrekkige izi Hardware.

15.4    Het terugsturen van gebrekkige izi Hardware vereist steeds voorafgaandelijke goedkeuring van THE ECLOUD COMPANY. THE ECLOUD COMPANY heeft het recht een administratieve kost aan te rekenen aan de Klant voor het omruilen of laten herstellen van de defecte izi Hardware.

16      Eigendomsvoorbehoud

16.1    De izi Hardware die door THE ECLOUD COMPANY wordt aangeleverd, blijven eigendom van THE ECLOUD COMPANY tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant.

16.2    Het is de Klant bijgevolg verboden de geleverde izi Hardware hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. Worden de izi Hardware toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats.

16.3    Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat THE ECLOUD COMPANY altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de izi Hardware op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover THE ECLOUD COMPANY.


izibill en iziportal   –   Klant


17      izibill

17.1    THE ECLOUD COMPANY verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar toegangs- en gebruiksrecht tot izibill, onder voorbehoud van (i) het sluiten van een geldig Contract, (ii) de volledige betaling van de izi Hardware en de izibox Subscription Fee, (iii) het vestigen van een domiciliëring voor de betaling van de Laadvergoedingen, en (iv) het gebruik in overeenstemming met het Contract en de Terms Of Use in het bijzonder.

17.2    De uitvoering van izibill dient beschouwd te worden als een inspanningsverbintenis. THE ECLOUD COMPANY zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouwe aan de dag leggen en zal haar verplichtingen steeds naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen.

17.3    De Klant heeft niet het recht om een izibill Master Subscription of een deel ervan over te dragen aan een derde behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van THE ECLOUD COMPANY.

18      iziportal

18.1    THE ECLOUD COMPANY verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar toegangs- en gebruiksrecht tot de iziportal via een Master Account, onder voorbehoud dat de Klant voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in Artikel 14.

18.2    De iziportal wordt aan de Klant ter beschikking gesteld “AS-IS”. THE ECLOUD COMPANY stelt het iziportal ter beschikking zonder een garantie te geven dat het iziportal voortdurend en ononderbroken beschikbaar zal zijn. THE ECLOUD COMPANY doet al het redelijke om tijdelijke onbeschikbaarheid zo veel mogelijk te beperken en zo snel als redelijkerwijze mogelijk op te lossen. De tijdelijke onbeschikbaarheid van de iziportal verhindert niet dat laadsessies gestart, verdergezet, beëindigd of geregistreerd worden.

18.3    De Klant is verantwoordelijk om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de iziportal te voorkomen of te beëindigen. (Master) Accounts zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden. Indien de Klant dergelijke ongeoorloofde toegang en/of gebruik ontdekt, zal hij THE ECLOUD COMPANY hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, die het recht heeft alle nodige of nuttige maatregelen te nemen om dergelijke toegang en/of gebruik te verhelpen.

18.4    Indien de Klant een tekortkoming of gebrek constateert aan de iziportal, is de Klant verplicht het gebruik van het iziportal onmiddellijk te staken en alle redelijke inspanningen te leveren - of alle redelijke inspanningen te laten leveren - om (verdere) schade te voorkomen.

18.5    De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de aankoop, installatie en onderhoud van de hardware waarop de iziportal gebruikt zal worden, net als voor de netwerkverbinding en de werking en beveiliging ervan. Software storingen veroorzaakt door de Klant (onder meer, doch niet beperkt tot updates of storingen van de interne systemen van de Klant, problemen met de connectie door firewalls e.d.), behoren niet tot de verantwoordelijkheid van THE ECLOUD COMPANY.

18.6    In geval van problemen met de beschikbaarheid van de iziportal, verbindt THE ECLOUD COMPANY zich ertoe haar uiterste best te doen om een dergelijk probleem zo snel als redelijkerwijze mogelijk is op te lossen zonder enige garantie te geven. In elk geval en in voorkomend geval staat het THE ECLOUD COMPANY vrij om te bepalen wat in dit verband als een adequate oplossing of vergoeding voor haar Klanten moet worden beschouwd.

18.7    De Klant kan de iziportal onder andere gebruiken voor volgende functionaliteiten:

(i)           Raadplegen van een overzicht van alle actieve izibox Subscriptions en de izibox Subscriptions beheren;

(ii)          Raadplegen van een overzicht van het verbruik van elke EV-Driver;

(iii)         Raadplegen van een overzicht van het uitstaande bedrag aan Laadvergoedingen, etc.

19      Account iziportal

19.1    Voor elke Klant zal één Master Account aangemaakt worden.

19.2    Via de Master Account kunnen de actieve izibox Subscriptions geactiveerd en beheerd worden en kunnen Laadbron Accounts geactiveerd en gekoppeld worden. De Klant kan EV-Drivers en Driver Accounts wijzigen, nummerplaten toewijzen aan een EV-Driver, nummerplaten wijzigen, Driver Accounts en Laadbron Accounts toevoegen, schorsen of verwijderen, laadsessies van EV-Drivers beheren en blokkeren, Laadvergoedingen beheren etc.

19.3    Accounts zijn strikt persoonlijk, moeten vertrouwelijk gehouden worden en mogen niet gedeeld worden. Indien de Klant ongeoorloofde toegang tot en/of gebruik van een Account ontdekt, zal deze THE ECLOUD COMPANY hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. THE ECLOUD COMPANY zal het recht hebben alle nodige of nuttige maatregelen te nemen om dergelijke toegang en/of gebruik te verhelpen.

20      Support/maintenance izibill en iziportal

20.1    Indien de Klant, de EV-Driver of de Laadbron Eigenaar hulp nodig heeft of een vraag, kan tijdens de kantooruren (09:00 tot 17:00 CET) gratis contact opgenomen worden met THE ECLOUD COMPANY via e-mail (info@ecloudcompany.eu) of via het telefoonnummer zoals vermeld op in het iziportal. THE ECLOUD COMPANY streeft er altijd naar om zo snel als redelijkerwijs mogelijk te assisteren, evenwel zonder enige garantie te geven.

20.2    THE ECLOUD COMPANY voert regelmatig onaangekondigde onderhoudswerkzaamheden uit en implementeert updates aan de iziportal en de izibill App waarbij THE ECLOUD COMPANY ernaar streeft de impact op de beschikbaarheid van izibill te minimaliseren zonder evenwel enige stilstand uit te sluiten in dit verband.izibill App  –  EV-Driver en Laadbron Eigenaar

 


21      Gebruiksrecht izibill App

21.1    THE ECLOUD COMPANY verleent de EV Driver en/of de Laadbron Eigenaar een niet-exclusief, niet-overdraagbaar toegangs- en gebruiksrecht tot de izibill App, onder voorbehoud van (i) het sluiten van een geldig Contract tussen de Klant en THE ECLOUD COMPANY, (ii) het creëren van een Driver Account en/of Laadbron Account, (iii) het accepteren van de Terms Of Use voorafgaand aan het creëren van een Driver Account door de EV Driver en/of een Laadbron Account door de Laadbron Eigenaar, en (iv) het gebruik in overeenstemming met de Terms Of Use.

21.2    De uitvoering van izibill en de beschikbaarheid van de izibill App dient beschouwd te worden als een inspanningsverbintenis. THE ECLOUD COMPANY zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal haar verplichtingen steeds naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen.

21.3    De izibill App wordt ter beschikking gesteld “AS-IS”. THE ECLOUD COMPANY stelt de izibill App ter beschikking zonder een garantie te geven dat de izibill App voortdurend en ononderbroken beschikbaar zal zijn. THE ECLOUD COMPANY doet al het redelijke om tijdelijke onbeschikbaarheid zo veel mogelijk te beperken, resp. op te lossen. In geval van problemen met de beschikbaarheid van de izibill App, verbindt THE ECLOUD COMPANY zich ertoe haar uiterste best te doen om een dergelijk probleem zo snel als redelijkerwijze mogelijk is op te lossen zonder enige garantie te geven. In elk geval en in voorkomend geval staat het THE ECLOUD COMPANY vrij om te bepalen wat in dit verband als een adequate oplossing of vergoeding voor haar Klanten moet worden beschouwd.

21.4    Via de izibill App worden laadsessies geactiveerd en beëindigd. Tijdelijke onbeschikbaarheid van de izibill App of onderbreking/uitval van de elektriciteit heeft als gevolg dat geen nieuwe laadsessies gestart kunnen worden. De registratie van reeds gestarte laadsessies wordt niet geïmpacteerd door de tijdelijke onbeschikbaarheid van de izibill App of elektriciteit. In geval van definitieve onbeschikbaarheid of defect van de izibox  tijdens het laden, zal de laadsessie niet geregistreerd zijn.

21.5    Indien de Klant, een EV Driver of een Laadbron Eigenaar een tekortkoming of gebrek constateert, is de Klant verplicht de EV Drivers en/of Laadbron Eigenaars op te leggen het gebruik van de izibill App onmiddellijk te staken en alle redelijke inspanningen te leveren - of alle redelijke inspanningen te laten leveren - om (verdere) schade te voorkomen.

22      Accounts izibill App

22.1    Driver Account

22.1.1 Elke EV Driver heeft de mogelijkheid om een Driver Account aan te maken via dewelke de EV Driver toegang kan krijgen tot en gebruik kan maken van de izibill App.

22.1.2 De EV Driver kan een izibox met actieve izibox Subscription, aan de Driver Account koppelen.

22.1.3 De EV Driver kan via de Driver Account in de app een overzicht raadplegen van het gebruik van de izibox, het aantal laadsessies, de status van de izibox, etc.

22.1.4 Een EV Driver die ook Laadbron Eigenaar is, zal aan de Driver Account een Laadbron Account dienen toe te voegen waarin deze een izichip aan de Laadbron Account kan toevoegen.

22.2    Laadbron Account

22.2.1 Elke EV Driver heeft de mogelijkheid om een Driver Account aan te maken via dewelke de EV Driver toegang kan krijgen tot en gebruik kan maken van de izibill App.

22.2.2 Elke laadbron beheerder met een izichip, kan een Laadbron Account aanmaken voor de izibill App.

22.2.3 Een Laadbron Eigenaar kan zijn Laadbron Account raadplegen voor het verkrijgen van een overzicht van alle laadsessies via diens Laadbron en de corresponderende Laadvergoedingen waarop de Laadbron Eigenaar recht heeft.

22.3    Algemeen

22.3.1 Accounts zijn strikt persoonlijk, moeten vertrouwelijk gehouden worden en mogen niet gedeeld worden. Indien een EV Driver of Laadbron Eigenaar ongeoorloofde toegang tot en/of gebruik van tot diens Driver Account, respectievelijk Laadbron Account ontdekt, zal deze de Klant en THE ECLOUD COMPANY hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. THE ECLOUD COMPANY zal het recht hebben alle nodige of nuttige maatregelen te nemen om dergelijke toegang en/of gebruik te verhelpen.

23      Acceptable use izibill App

23.1    De EV Driver en Laadbron Eigenaar hebben het recht op toegang tot en gebruik van izibill App in overeenstemming met de Terms Of Use. De EV Driver, de Laadbron Eigenaar en de Klant zijn samen verantwoordelijk om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de izibill App te voorkomen of te beëindigen.

23.2    De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de izibill App door de EV Driver en de Laadbron Eigenaar. THE ECLOUD COMPANY kan geenszins aangesproken worden voor het oneigenlijk gebruik van de Laadbron Eigenaar van de izibill App.

23.3    Derhalve is het de verantwoordelijkheid van de Klant een eigen “acceptable use” beleid voor het gebruik van de izibill App en izi Hardware op te leggen aan de EV Driver en de Laadbron Eigenaar.

24      Betaling Laadvergoeding

24.1    THE ECLOUD COMPANY bezorgt de Klant op maandelijkse basis een afrekening van de laadsessies van de EV-Driver waarvoor THE ECLOUD COMPANY de betaling faciliteert.

24.2    Terugbetaling van Laadvergoedingen door THE ECLOUD COMPANY aan de Laadbron Eigenaar vindt plaats overeenkomstig de geregistreerde activiteit via de izibox, de izichip, de instructies en afspraken die de Klant ingeeft voor izibill en de gegevens van de Laadbron Eigenaar.

24.3    Betaling door THE ECLOUD COMPANY aan de Laadbron Eigenaar vindt plaats op maandelijkse basis. In principe worden de verschuldigde Laadvergoedingen door THE ECLOUD COMPANY betaald aan de Laadbron Eigenaar, ten laatste op het einde van de maand volgend op de maand waarin de Klant de Laadvergoeding(en) heeft betaald, tenzij in het uitzonderlijke geval dat de Klant de Laadvergoeding zelf pas op het einde van de maand heeft betaald.

24.4    THE ECLOUD COMPANY is niet gehouden tot betaling aan de Laadbron Eigenaar indien de Klant de factuur of enig saldo verschuldigd als Laadvergoeding door de Klant aan THE ECLOUD COMPANY (geheel of gedeeltelijk) niet heeft betaald aan THE ECLOUD COMPANY.

25      Duur gebruik izibill App

25.1    De EV Driver behoudt het toegangs- en gebruiksrecht tot de izibill App, zolang de betreffende izibox Subscription van de Klant actief blijft of tot wanneer de laatste Laadvergoeding door de Klant betaald werd, naargelang welk van beide op een later tijdstip gebeurt.

25.2    De Laadbron Eigenaar behoudt het toegangs- en gebruiksrecht tot de izibill App, zolang de registratie actief blijft.

25.3    Indien THE ECLOUD COMPANY vaststelt dat de izibill App en/of izi Hardware door een EV Driver of een Laadbron Eigenaar wordt gebruikt in strijd met de Terms Of Use, heeft THE ECLOUD COMPANY het recht het toegangs- en gebruiksrecht van de Driver Account en/of Laadbron Account via welke de inbreuken werden gemaakt te schorsen of te verwijderen, alsook enige andere nuttige maatregelen te nemen om de inbreuken te verhelpen.

25.4    Indien de Klant vaststelt dat de izibill App en/of izi Hardware door een EV Driver of een Laadbron Eigenaar wordt gebruikt in strijd met de Terms Of Use, is de Klant verplicht het toegangs- en gebruiksrecht van de Driver Account en/of Laadbron Account via welke de izibill App of izi Hardware deze inbreuken werden gemaakt te schorsen en THE ECLOUD COMPANY onverwijld in te lichten over het oneigenlijk gebruik.

 


Betaling IZibill door Klant

 


26      Betaling door Klant

26.1    Algemeen

26.1.1 De Klant dient voor de betaling van de izibox Subscription Fees en de Laadvergoedingen aan THE ECLOUD COMPANY een automatisch betalingsmandaat in te stellen en in stand te houden. THE ECLOUD COMPANY behoudt zich het recht voor bijkomende waarborgen of garanties tot betaling te eisen.

26.1.2 In dit kader machtigt de Klant THE ECLOUD COMPANY om de izibox Subscription Fee(s) en de verschuldigde Laadvergoedingen rechtstreeks in rekening te brengen van de bankrekening van de Klant. In geval domiciliëring niet mogelijk blijkt (omwille van een ontoereikend saldo, fout rekeningnummer, etc.) wordt de betaling geacht niet plaats te vinden. In dat geval zal THE ECLOUD COMPANY een factuur opmaken.

26.1.3 Door het aangaan van het Contract, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door THE ECLOUD COMPANY.

26.1.4 Betalingen aan THE ECLOUD COMPANY dienen steeds verricht te worden binnen de 14 kalenderdagen.

26.1.5 Alle betalingen aan THE ECLOUD COMPANY dienen te worden verricht in de aangegeven munteenheid (euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Contract). Wanneer de betaling in een andere munteenheid geschiedt, wordt de omrekening berekend ten opzichte van de hoogste koers van de door THE ECLOUD COMPANY aangegeven munteenheid, hetzij tegen de koers van de factuurdatum, hetzij tegen de datum van betaling. Alle bank- en wisselkosten in verband met de inning van het bedrag worden aan de Klant aangerekend.

26.1.6 Facturen kunnen slechts geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na factuurdatum, met vermelding van (i) de factuurdatum, (ii) het factuurnummer, (iii) het betwiste bedrag en (iv) een gedetailleerde motivering.

26.1.7 In geval van dergelijk protest, is het de Klant niet toegelaten meer dan het geprotesteerde bedrag in te houden. Het onbetwiste deel van de factuur, dient aan THE ECLOUD COMPANY betaald te worden.

26.2    Laadvergoedingen

26.2.1 De Klant ontvangt op maandelijkse basis een afrekening van de laadsessies van de EV-Driver waarvoor THE ECLOUD COMPANY de betaling faciliteert, overeenkomstig de geregistreerde activiteit via de izibox en de izichip.

26.2.2 Betaling van de laadsessies van de EV-Drivers door de Klant aan THE ECLOUD COMPANY vindt plaats op maandelijkse basis en overeenkomstig de bepalingen van Artikel 26.1.

26.2.3 Betaling van de laadsessies aan de EV-Drivers en de Laadbron Eigenaars door THE ECLOUD COMPANY is voorwaardelijk aan de betaling ervan door de Klant aan THE ECLOUD COMPANY. De Klant is gehouden deze afspraak op te nemen in diens afspraken ten aanzien van de Laadbron Eigenaar. In geval THE ECLOUD COMPANY om voormelde reden de betaling aan de Laadbron Eigenaar opschort, is de Klant gehouden tot vrijwaring van THE ECLOUD COMPANY tegen aanspraken van de Laadbron Eigenaar.

27      Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

27.1    Indien de Klant enige factuur niet volledig betaalt op de vervaldag, of enige andere betaling die aan THE ECLOUD COMPANY verschuldigd is op grond van enig contract tussen partijen en/of deze Contract Voorwaarden, niet volledig betaalt op de vervaldag:

(i)           Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd;

(ii)          Wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van THE ECLOUD COMPANY verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 10% van het factuurbedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van THE ECLOUD COMPANY om een hogere schadevergoeding te eisen;

(iii)         Behoudt THE ECLOUD COMPANY zich het recht voor om de izibill Master Subscription, de izibox Subscriptions, het bijhorende toegangs- en gebruiksrecht van de Klant, de EV-Drivers en de Laadbron Eigenaars tot izibill, resp. de izibill App onmiddellijk op te schorten, tot alle openstaande bedragen (inclusief verwijlinteresten en kosten) zijn voldaan. In elk geval zullen de kosten van opschorting en heractivering van de izibill Master Subscription, de izibox Subscription(s) en de toegang tot izibill, voor rekening van de Klant zijn. Bovendien kan THE ECLOUD COMPANY niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant, de EV-Drivers of de Laadbron Eigenaar tijdens deze opschorting schade oplopen;

(iv)         Is THE ECLOUD COMPANY gerechtigd de betalingen aan de EV-Drivers en Laadbron Eigenaars op te schorten, op verantwoordelijkheid van de Klant en zonder dat THE ECLOUD COMPANY hierin enige verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de EV-Drivers en de Laadbron Eigenaars.

27.2    Hetzelfde geldt in geval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

28      Netting

28.1    Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 kunnen de schulden tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant ten opzichte van elkaar gecompenseerd en verrekend worden op initiatief van THE ECLOUD COMPANY, waarna enkel de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde verrekening overblijft.

28.2    Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

 


Klachten & Aansprakelijkheid

 


29      Klachten

29.1    Klachten dienen steeds schriftelijk of per email te worden overgemaakt aan THE ECLOUD COMPANY, via info@ecloudcompany.eu, met identificatie van de betrokken izi Hardware, izibill Master Subscription en/of izibox Subscription, en met inbegrip van een gedetailleerde motivering van de klacht.

29.2    Klachten kunnen enkel ingediend worden door de rechtstreekse Klant van THE ECLOUD COMPANY en niet door derden. De EV-Driver en de Laadbron Eigenaar worden beschouwd als derden ten aanzien van THE ECLOUD COMPANY.

29.3    Klachten dienen door de Klant zo snel mogelijk en in elk geval binnen de 14 kalenderdagen na hun ontdekking aan THE ECLOUD COMPANY overgemaakt te worden.

29.4    Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen volledig op te schorten.

29.5    Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade, zoals, naar gelang de aard van de Klant, het staken van gebruik van betrokken izi Hardware, izibill, de izibill App of het starten van laadsessies.

29.6    De Klant is gehouden alle gewenste medewerking aan het onderzoek van de klacht door THE ECLOUD COMPANY.

29.7    Eventuele terugzending van (een gedeelte van) de door THE ECLOUD COMPANY geleverde izi Hardware dient eerst schriftelijk door THE ECLOUD COMPANY te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

29.8    De Klant is gehouden tot de vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. Zo zal de Klant bij een onterechte klacht gehouden zijn tot betaling van de bijvoorbeeld de onderzoeks- en expertisekosten.

30      Aansprakelijkheid

30.1    De aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY wordt altijd beoordeeld in het licht van de inspanningsverplichting die THE ECLOUD COMPANY is aangegaan.

30.2    In geval van schade door of tekortkomingen aan izibill en/of daarmee verbonden diensten, is de aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY beperkt tot het (opnieuw) verrichten van de ontbrekende of gebrekkige verbonden diensten. Indien het (opnieuw) leveren van de verbonden diensten niet (meer) mogelijk of redelijk is, heeft de Klant recht op vergoeding van de geleden schade. Voor zover wettelijk toegelaten, wordt de aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY in het kader van de diensten via izibill, beperkt tot (i) de waarde van de betreffende izibox Subscription Fees betaald voor de periode van 12 maand voorafgaand aan het plaatsvinden van het schadegeval, (ii) het bedrag uitbetaald door de verzekeraar(s) van THE ECLOUD COMPANY , en is in ieder geval beperkt tot (iii) de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. De Klant verbindt er zich toe een afstand van verhaal te voorzien bij haar verzekeraar(s) ten aanzien van de verzekeraar(s) van THE ECLOUD COMPANY.

30.3    In geval van schade door of tekortkomingen aan de izi Hardware, is de aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY beperkt tot (i) het herstel van de Hardware, (ii) vervanging van de Hardware, of (iii) creditering van de Hardware. Indien voorgaande niet (meer) mogelijk of redelijk is, heeft de Klant recht op vergoeding van de geleden schade. Voor zover wettelijk toegelaten, wordt de aansprakelijkheid van THE ECLOUD COMPANY in het kader van de izi Hardware beperkt tot (i) de aankoopwaarde van de betreffende izi Hardware die de tekortkoming vertoont of die die de schade heeft veroorzaakt, (ii) het bedrag uitbetaald door de verzekeraar(s) van THE ECLOUD COMPANY, en is in ieder geval beperkt tot (iii) de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. De Klant verbindt er zich toe een afstand van verhaal te voorzien bij haar verzekeraar(s) ten aanzien van de verzekeraar(s) van THE ECLOUD COMPANY.

30.4    De Klant kan geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door THE ECLOUD COMPANY voor:

-         Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant;

-         Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant, de EV-Driver, de Laadbron Eigenaar of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet naleven van het Contract, een fout of nalatigheid;

-         Schade aan de izi Hardware die het gevolg is van verkeerde manipulatie, het laten vallen, het onjuist, oneigenlijk of inadequaat gebruik, het opendoen of zelf proberen herstellen van de izi Hardware, externe factoren etc.

-         Schade ontstaan door gebrekkige werking van het toestel waarmee de Klant, de EV-Driver of de Laadbron Eigenaar toegang tot iziportal, resp. de izibill App wenst;

-         Schade ontstaan door de Laadbron of het elektriciteitsnet waarop de izibox wordt aangesloten;

-         Schade ontstaan door diefstal, dan wel verlies van het wachtwoord door nalatigheid van de Klant, de EV-Driver en/of de Laadbron Eigenaar;

-         Schade veroorzaakt door derde partijen;

-         Schade als gevolg van storingen in de netwerkcommunicatie;

-         Schade aan de Laadbronnen;

-         Frauduleus gebruik van de izi Hardware en/of izibill door de Klant, de EV-Driver en/of de Laadbron Eigenaar;

-         Schade veroorzaakt door het onjuiste of inadequaat gebruik van de izibill App, het iziportal of izi Hardware;

-         Het onbevoegd, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de izibill App, het iziportal of de izi Hardware;

-         Het onbevoegd, onrechtmatig of frauduleus laden via de izibox;

-         Indirecte of onrechtstreekse schade (schade aan derden of enige gevolgschade zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van kostenbesparing, verlies van inkomsten, verlies door business interruption of schade aan derden);

-         Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik van de izi Hardware, het iziportal of de izibill App of verdere toepassing door de Klant / Laadbron Eigenaar na vaststelling van het gebrek;

-         De gevolgen van overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van Artikel 31.

30.5    De Klant is zelf verantwoordelijk voor enige aanspraken van derden of gebruikers van de izi Hardware, veroorzaakt door de gebruikte Laadbronnen, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet naleven van het Contract, een fout of nalatigheid.

31      Overmacht/hardship

31.1    Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van THE ECLOUD COMPANY of de Klant de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst of een deel van de Overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden.

Onder meer oorlog, natuur- en weersomstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van leveranciers van THE ECLOUD COMPANY, vertraging van andere aannemers werkzaam op de werf, ziekten, personeelstekort, staking, lock-out, pandemieën en epidemieën, laattijdige verscheping, wijziging van douanetarieven, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreigingen en daden van terrorisme, het in gebreke blijven van de Klant om THE ECLOUD COMPANY de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, het krijgen van foutieve inlichtingen etc. kunnen als overmacht / hardship beschouwd worden.

31.2    Wanneer THE ECLOUD COMPANY en/of de Klant wegens een situatie van overmacht of hardschip in een tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst verkeren, zullen zij het recht hebben om de uitvoering van hun getroffen verbintenissen tijdelijk op te schorten door middel van kennisgeving per aangetekende brief aan de wederpartij. In dit geval wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de duur gelijk aan die van de opschorting. Noch de Klant, noch THE ECLOUD COMPANY zal in dat geval een schadevergoeding verschuldigd zijn.

31.3    In geval zich omstandigheden voordoen zoals hiervoor omschreven, en deze ertoe leiden dat de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden, verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om te bepalen onder welke aangepaste voorwaarden de Overeenkomst eventueel kan worden voortgezet. Bij gebreke aan akkoord nadat, hebben zowel de Klant als THE ECLOUD COMPANY het recht om de Overeenkomst te beëindigen, door de betekening per aangetekende brief aan de wederpartij.

31.4    In geval de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst wegens overmacht en/of hardschip definitief onmogelijk is geworden of langer dan 6 maanden geldig is geschorst overeenkomstig Artikel 31.2, of in geval de Klant en THE ECLOUD COMPANY te goeder trouw hebben onderhandeld gedurende minimum 1 maand overeenkomstig Artikel 31.3 zonder akkoord te hebben bereikt, hebben zowel de Klant als THE ECLOUD COMPANY het recht om de Overeenkomst te beëindigen door de betekening per aangetekende brief aan de wederpartij.


Slotbepalingen

 


32      Intellectuele eigendom

32.1    De Klant erkent dat THE ECLOUD COMPANY alle intellectuele rechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten behoudt. De Klant zal de merken, handelsnamen of andere identificatiemiddelen of intellectuele eigendomsrechten op izibill, de iziportal, de izibill App en/of de izi Hardware niet wijzigen, verwijderen of manipuleren.

32.2    THE ECLOUD COMPANY behoudt alle intellectuele rechten waaronder maar niet beperkt tot octrooien, tekeningen en modellen, patenten, auteursrechten (op de broncode of andere door het auteursrecht beschermde software (niet-limitatieve opsomming)), rechten in databanken, bedrijfsgeheimen, rechten in knowhow, merkenrechten, rechten in (handels/product)namen, etc. op izibill en de izi Hardware (inclusief alle kopieën, wijzigingen, uitbreidingen en afgeleide werken daarvan) met uitzondering van de data die door de Klant, de EV-Driver of de Laadbron Eigenaar zelf geüpload worden op het iziportal en in de izibill App.

32.3    In geval de Klant handelingen zou stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van THE ECLOUD COMPANY of deze ongeldig zouden maken, of een derde toestaat om dit te doen, zal de Klant aan THE ECLOUD COMPANY een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan € 25.000,00 per individuele inbreuk, onverminderd het recht van THE ECLOUD COMPANY op vergoeding van hogere bewezen schade.

32.4    De Klant machtigt THE ECLOUD COMPANY uitdrukkelijk om de naam van de Klant te gebruiken als referentie voor publicitaire doeleinden, bijvoorbeeld door publicatie op de Website. In dit verband machtigt de Klant THE ECLOUD COMPANY ook om de (handels)naam, het merk en het logo van de Klant te gebruiken.

33      Privacy

33.1    De verzameling en verwerking door THE ECLOUD COMPANY van persoonsgegevens van de (potentiële) Klant en/of zijn personeel/aangestelden zal plaatsvinden in overeenstemming met de Privacyverklaring van THE ECLOUD COMPANY. Indien THE ECLOUD COMPANY deze persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden, zoals het prospecteren, onboarden, communiceren met de Klant, zal THE ECLOUD COMPANY op als verwerkingsverantwoordelijke optreden. Deze Privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die door THE ECLOUD COMPANY worden verzameld, alsook over de wijze waarop THE ECLOUD COMPANY deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De Privacyverklaring van THE ECLOUD COMPANY kan worden geraadpleegd op de Website en het iziportal.

33.2    THE ECLOUD COMPANY zal ook persoonsgegevens van de Klant, de EV-Driver en de Laadbron Eigenaar verwerken in overeenstemming met de uitvoering van haar verbintenissen in het kader van dit Contract. In dit geval, zal THE ECLOUD COMPANY deze gegevens verwerken overeenkomstig het doel en de middelen bepaald door de Klant en zal THE ECLOUD COMPANY derhalve optreden als verwerker, overeenkomstig de bepalingen in de Gegevensverwerkersverklaring, gesloten tussen Klant en THE ECLOUD COMPANY.

33.3    Door beroep te doen op izibill en het Contract met THE ECLOUD COMPANY aan te gaan, erkent de Klant zowel de Privacyverklaring als de Gegevensverwerkersverklaring te hebben gelezen en deze te aanvaarden.

34      Confidentialiteit

34.1    Alle informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, gegevens van werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmen, kenmerken en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), processen, schema's, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties die door THE ECLOUD COMPANY aan de Klant worden bekendgemaakt vóór het aangaan van het Contract, alsmede tijdens het Contract zullen door de Klant als vertrouwelijk worden beschouwd en met de grootste geheimhouding worden behandeld.

34.2    De Klant zal:

-         De vertrouwelijke informatie uitsluitend voor eigen rekening en onder de grootst mogelijke geheimhouding gebruiken;

-         De vertrouwelijke informatie niet gebruiken op enige wijze of voor enig ander doel dan de (eventuele) samenwerking tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant;

-         Geen reverse-engineering, demontage of decompilatie uitvoeren, noch anderen daartoe machtigen;

-         Geen commercieel voordeel behalen uit de vertrouwelijke informatie;

-         De vertrouwelijke informatie, waarvan hij op de hoogte is, niet bekendmaken of ter beschikking stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THE ECLOUD COMPANY .

34.3    Deze geheimhoudingsplicht geldt tijdens de contractuele relatie tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant en blijft bestaan voor een periode van 3 jaar vanaf de beëindiging ervan om welke reden dan ook.

34.4    THE ECLOUD COMPANY blijft te allen tijde de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Contract Voorwaarden, zal niets in deze Contract Voorwaarden of de relatie tussen partijen de Klant enig recht op of belang in de vertrouwelijke informatie verlenen. Er worden geen impliciete licenties verleend.

35      Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

35.1    Alle geschillen voortvloeiend uit deze Contract Voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen THE ECLOUD COMPANY en de Klant wordt gesloten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar THE ECLOUD COMPANY haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij THE ECLOUD COMPANY beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de Klant haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd zijn.

35.2    Het Belgisch recht is van toepassing.

36      Taal

36.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze Contract Voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met THE ECLOUD COMPANY .

36.2    De Nederlandstalige versie van deze Contract Voorwaarden is de enige authentieke. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een modaliteit naar de Klant toe.