The eCloud Company – Privacyverklaring

Laatste Update: 05 oktober 2023
Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van The eCloud Company (zoals hieronder gedefinieerd) als verwerkingsverantwoordelijke.

Lees deze Privacyverklaring samen met onze Gegevensverwerkersverklaring, Cookieverklaring, Algemene Voorwaarden en onze Terms Of Use. The eCloud Company kan deze Privacyverklaring in de toekomst bijwerken: de laatste versie is altijd te vinden op onze Website (zoals hieronder gedefinieerd). Gekapitaliseerde termen in deze Privacyverklaring die niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde definitie als in de Terms Of Use en de Algemene Voorwaarden.

U kunt onze gearchiveerde The eCloud Company Privacyverklaringen in pdf formaat hier vinden.

     1.     OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van bijvoorbeeld uw commerciële relatie of recent contact met The eCloud Company of als gevolg van een bezoek aan of actie op onze "Website" (d.w.z. https://www.ecloudcompany.eu/, en subdomeinen), kunnen wij persoonsgegevens over u of, indien u een bedrijf bent, uw werknemers | vertegenwoordigers ("uw persoonsgegevens") verzamelen, opslaan en anderszins verwerken.

Deze Privacyverklaring beschrijft (i) hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, behandelen en opslaan; (ii) de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens; en (iii) de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen en om uw persoonsgegevens te beveiligen.

The eCloud Company respecteert uw privacy en wij streven er altijd naar om te handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals (niet-limitatief): (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG"); (ii) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018; (iii) de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, met inbegrip van toekomstige wijzigingen en herzieningen daarvan; en/of (iv) (toekomstige) nationale wetgeving met betrekking tot de implementatie van de AVG (samen: "Privacywetgeving").

     2.     THE ECLOUD COMPANY IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wij zijn The eCloud Company BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Vlamingveld 3, 8490 Jabbeke, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0534.860.275 ("The eCloud Company" of "wij | ons")

The eCloud Company is de ontwikkelaar en aanbieder van iZibill en de iZi Hardware zoals beschreven op de Website en de bijbehorende online diensten, zoals de iZiportal en de iZibill app ("Dienst") en is de eigenaar van de Website.

In het licht van de Privacywetgeving, zal The eCloud Company optreden als VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. Dit betekent dat wij de controle hebben over (en dus verantwoordelijk zijn voor) uw persoonsgegevens.

     3.     THE ECLOUD COMPANY’S VERWERKINGSACTIVITEITEN

Welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en anderszins verwerken en het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken, kan verschillen afhankelijk van uw relatie met The eCloud Company. In het bijzonder onderscheiden wij vijf verschillende scenario's:

1.        U bent aan het browsen op onze Website;

2.        U wenst / ontvangt onze updates en nieuwsbrieven;

3.        U bent een prospect en/of wil een commerciële relatie met The eCloud Company;

4.        U vertegenwoordigt of bent werknemer van een actieve iZibill Klant;

5.        U hebt een Laadbron Account in de iZibill app.

     3.1.     U bent aan het browsen op onze Website

The eCloud Company contacteren via het contactformulier op de Website

Doel:

Om eventuele vragen te beantwoorden en/of een gesprek aan te knopen

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Naam onderneming

❑  Land

❑  Aard van het verzoek

❑  Vrijwillig verstrekte informatie

Rechtsgrond:

Toestemming

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na uw contact met The eCloud Company

 

Cookies

Wanneer u op onze Website surft, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verzamelen via cookies die op uw apparaat(en) zijn opgeslagen om de werking van de Website te optimaliseren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie.

 

     3.2.     U wenst / ontvangt onze updates en nieuwsbrieven

De The eCloud Company nieuwsbrief | updates

Doel:

Het verstrekken van meer informatie over (nieuwe functies / producten van) The eCloud Company diensten of gerelateerde producten/diensten (inclusief iZibill)

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

 

Rechtsgrond:

Toestemming of, indien u Klant of partner van The eCloud Company bent, rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Totdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel (cfr. Sectie 7 - "Recht van bezwaar")

     3.3.     U bent een prospect en/of wil een commerciële relatie met The eCloud Company

Algemene communicatie met The eCloud Company & prospectie

Doel:

Kwaliteitsgesprekken voeren (via mail, telefoon of zakelijke social media kanalen) waarin The eCloud Company meer informatie geeft over haar Dienst

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Naam onderneming

❑  Land

❑  Type industrie/sector

❑  Voorkeurstaal

Rechtsgrond:

Toestemming

Bewaartermijn:

Tot u hebt gevraagd niet langer door The eCloud Company gecontacteerd te worden of tot één (1) jaar na uw laatste contact met The eCloud Company, indien dit eerder is ( + controleperiode van zes maanden)

Verzoek tot een persoonlijke demo

Doel:

Uw persoonlijke demo van The eCloud Company Dienst plannen

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Naam onderneming

❑  Land

❑  Type industrie/sector

❑  Voorkeurstaal

❑  Andere vrijwillig verstrekte informatie

 

Rechtsgrond:

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

Tot u hebt gevraagd niet langer door The eCloud Company gecontacteerd te worden of tot één (1) jaar na uw laatste contact met The eCloud Company, indien dit eerder is ( + controleperiode van zes maanden)

Quotes | Offertes

Doel:

Opmaken van uw persoonlijke offerte voor een product of dienst van The eCloud Company

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Naam onderneming

❑  Land

❑  Type industrie / sector

❑  Voorkeurstaal

❑  Functie

❑  Vrijwillig verstrekte informatie

❑  Sociale media / zakelijk kanaal

Rechtsgrond:

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

Tot u hebt gevraagd niet langer door The eCloud Company gecontacteerd te worden, tot één (1) jaar na uw laatste contact met The eCloud Company, indien dit eerder is ( + controleperiode van zes maanden) en indien er geen commerciële samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten of tot vijf jaar na de beëindiging van de commerciële relatie.

 

     3.4.     Uw onderneming is een actieve iZibill Klant

Toepassingsgebied. Dit Titel 3.4 is onder meer van toepassing op Master Account houders in de iZiportal, EV Drivers met een Driver Account in de iZibill app, en vertegenwoordigers / andere werknemers die betrokken zijn in administratieve taken in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen uw werkgever (onze Klant) en The eCloud Company. Bent u tevens een Laadbron Eigenaar, gelieve dan eveneens Titel 3.5 te raadplegen.

In principe wordt uw werkgever (onze Klant) beschouwd als uw Verwerkingsverantwoordelijke, aangezien uw werkgever ervoor heeft gekozen om van iZibill gebruik te maken. In dat geval treedt The eCloud Company louter op als facilitator van onder meer de iZiportal, iZibill app en andere diensten gerelateerd aan de iZi Hardware, en worden wij als een Verwerker beschouwd. Voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken als Verwerker, gelieve onze Gegevensverwerkersverklaring te raadplegen.

In afwijking van het voorgaande, zal The eCloud Company in volgende specifieke gevallen toch optreden als de Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Algemene communicatie en (technische) ondersteuning

Doel:

Communicatie met en ondersteuning van Klanten, Master Account houders en EV Drivers mogelijk maken

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mailadres

❑  Achternaam

❑  Taalvoorkeur

❑  Functie (werkgever)

❑  Account ID / iZibox ID of nummer

❑  Telefoonnummer

❑  Nummerplaat EV Driver

❑  Adres / (geo)locatie EV Driver

❑  Kenmerken wagen (model, merk) EV Driver

❑  Vrijwillig verstrekte informatie

 

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen de Klant en The eCloud Company

Facturatie | Domiciliëring

Doel:

(Voorbereiden van de) facturatie in het kader van iZibill aan de Klant (bijv. iZibox Subscription Fees, iZi Hardware aankoopprijs, afrekenen Laadvergoedingen, etc.) en de rechtstreekse debitering van de rekening van de Klant (incl. verwerking mandaat)

Persoonsgegevens:

Altijd

❑  Voornaam

 

❑  Onderneming

❑  Achternaam

❑  E-mailadres

❑  Adres

❑  Functie (werkgever)

❑  Handtekening vertegenwoordiger (mandaat)

 

Bij afrekening laadsessies (incl. controle)

❑  Voornaam EV Driver

❑  Nummerplaat EV Driver

❑  Achternaam EV Driver

❑  Adres / (geo)locatie EV Driver

❑  Duur van de laadsessie

❑  Account ID / iZibox ID of nummer

❑  Kenmerken wagen (model, merk) EV Driver

 

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot tien (10) jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking (fiscale bewaarplicht). Nuance: beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de fiscale bewaarplicht.

Creatie Master of Driver Account

Doel:

Aanmaken van een account in de iZiportal (Master Account) of iZibill app (Driver Account)

Persoonsgegevens:

Altijd

❑  Voornaam

 

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Account ID

❑  Login

❑  Werkgever (Naam Klant)

❑  Taalvoorkeur

Master Account

❑  Functie (werkgever)

 

Driver Account

❑  Nummerplaat EV Driver

❑  Kenmerken wagen (model, merk) EV Driver

❑  Account ID / iZibox ID of nummer

❑  Adres / (geo)locatie EV Driver

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen de Klant en The eCloud Company

Fraude en misbruik detectie

Doel:

Nagaan en controleren of er door de Klant, de EV Driver, Master Account houder of andere werknemers in het kader van iZibill geen daden van misbruik of oneigenlijk gebruik worden gesteld die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals gestipuleerd in de Contract Voorwaarden.

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Account ID

❑  Werkgever (Naam Klant)

❑  Gebruik iZi Hardware, iZi portal en iZibill app

❑  Nummerplaat EV Driver

❑  Kenmerken wagen (model, merk) EV Driver

❑  Account ID / iZibox ID of nummer

❑  Adres / (geo)locatie EV Driver

❑  Laadsessies EV Driver

❑  Account geblokkeerd

Rechtsgrond:

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen de Klant en The eCloud Company

Beveiliging, bug fixes en optimalisatie van iZibill

Doel:

Monitoring van de iZi Hardware, iZibill app en portal en kunnen communiceren met de Klant, EV Driver of Master Account houder indien er beveiligingsproblemen of bugs gemeld of gedetecteerd  worden.

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  Achternaam

❑  E-mail adres

❑  Taalvoorkeur

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen de Klant en The eCloud Company

     3.5.     U hebt een Laadbron Account in de iZibill app

Toepassingsgebied. Dit Titel 3.5 is van toepassing op Laadbron Eigenaars die een iZichip in het stopcontact hebben geïnstalleerd en/of een Laadbron Account hebben aangemaakt in de iZibill app. Bent u tevens een EV Driver, gelieven dan eveneens Titel 3.4 te raadplagen.

Creatie van een Laadbron Account in de iZibill app

Doel:

Aanmaken van een Laadbron Account in de iZibill app (inclusief registratie van de iZichip)

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Account ID

❑  Adres

❑  Adres / (geo)locatie aangebrachte iZichip

❑  Bankrekeningnummer (IBAN)

❑  Login

❑  Identificatienummer gelinkte iZichip

❑  Taalvoorkeur

 

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de het verwijderen van de Laadbron Account

Algemene communicatie en (technische) ondersteuning

Doel:

Communicatie met en (technische) ondersteuning van een Laadbron Account / Eigenaar (incl. lifecycle management)

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Account ID

❑  Adres

❑  Adres aangebrachte iZichip

❑  Identificatienummer gelinkte iZichip

❑  Login

❑  Taalvoorkeur

❑  Vrijwillig verstrekte informatie

 

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de het verwijderen van de Laadbron Account

Uitbetaling van de Laadvergoedingen

Doel:

Uitbetalen van Laadvergoedingen aan de Laadbron Eigenaar

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Account ID

❑  Adres

❑  Adres aangebrachte iZichip

❑  Bankrekeningnummer (IBAN)

❑  Identificatienummer gelinkte iZichip

❑  Energieverbruik o.b.v toegestane laadsessies

❑  Bedrag Laadvergoeding

 

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot tien (10) jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking (fiscale bewaarplicht). Nuance: beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de fiscale bewaarplicht.

Fraude en misbruik detectie

Doel:

Nagaan en controleren of door de Laadbron Eigenaar geen daden van misbruik of oneigenlijk gebruik worden gesteld die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals gestipuleerd in de Terms Of Use

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  E-mail adres

❑  Achternaam

❑  Telefoonnummer

❑  Account ID

❑  Adres

❑  Adres / (geo)locatie aangebrachte iZichip

❑  Bankrekeningnummer (IBAN)

❑  Identificatienummer gelinkte iZichip

❑  Energieverbruik o.b.v. toegestane laadsessies

❑  Bedrag Laadvergoedingen

❑  (Geo)locatie aangebrachte iZichip (verificatie)

❑  Account geblokkeerd

 

Rechtsgrond:

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de het verwijderen van de Laadbron Account, tenzij langer gebruik gerechtvaardigd is op basis van een hangend dispuut

Beveiliging, bug fixes en optimalisatie van de iZibill App

Doel:

Monitoring van de iZichip en iZibill app en kunnen communiceren met Laadbron Accounts indien er beveiligingsproblemen of bugs gemeld of gedetecteerd worden.

Persoonsgegevens:

❑  Voornaam

❑  Achternaam

❑  Emailadres

❑  Taalvoorkeur

Rechtsgrond:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot één (1) jaar na de het verwijderen van de Laadbron Account

 

     4.     RECHTSGROND

Meer informatie over de toepasselijke grondslag voor elk van de genoemde verwerkingsactiviteiten vindt u in Sectie 2 hierboven.

In het geval dat de rechtsgrond voor de verwerking een gerechtvaardigd belang is, zal The eCloud Company altijd (i) beoordelen of dit in verhouding staat tot het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld en gebruikt; en, (ii) rekening houden met uw redelijke verwachtingen en zorgen voor een evenwicht met uw fundamentele rechten en vrijheden. Indien wij dit niet kunnen garanderen, zullen wij stoppen met het opslaan | gebruiken van uw persoonsgegevens of zullen wij een nieuwe rechtsgrond vaststellen.

     5.     BEWAARTERMIJN

Meer informatie over de bewaartermijn voor elk van de genoemde verwerkingsactiviteiten vindt u in Sectie 2 hierboven.

     6.     BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

The eCloud Company zal uw persoonsgegevens niet aan andere verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te realiseren. In dit verband kunnen (sommige van) uw persoonsgegevens worden verstrekt aan:

Betalingsproviders (bv. om de betaling te verwerken of het witwassen van geld of fraude op te sporen/te voorkomen);

Software en cloud providers (om hosting van (de gegevens in) de Dienst te faciliteren); en,

Freelancers of andere dienstverleners (b.v. om te helpen bij de ontwikkeling de Dienst).

Uiteraard hebben wij ervoor gezorgd dat de nodige contracten of soortgelijke juridisch bindende handelingen zijn opgesteld om te waarborgen dat deze derden uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Privacywetgeving (bijv. artikel 28 AVG).

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven:

aan bevoegde autoriteiten: bijvoorbeeld omdat (i) wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken op grond van de wet of in het kader van (toekomstige) gerechtelijke procedures, of (ii) dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen; of

in het kader van fusies en overnames: dat wil zeggen, indien The eCloud Company of het merendeel van haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - die The eCloud Company heeft verzameld - één van de overgedragen activa kunnen zijn.

     7.     GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het geval dat een van de bovengenoemde derde partijen of andere ontvangers zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, zal The eCloud Company ervoor zorgen dat een of meer van de opgesomde door de EU goedgekeurde waarborgen van kracht zijn:

Europese Commissie adequaatheidsbesluit;

Overeenkomst inzake gegevensoverdracht (cfr. de modelcontractbepalingen zoals bepaald in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Europese Commissie van 4 juni 2021, met inbegrip van de uitvoering van een effectbeoordeling van de overdracht);

Bindende bedrijfsvoorschriften; of,

certificeringsmechanismen.

     8.     UW PRIVACY RECHTEN

De Privacywetgeving (b.v. AVG, UK GDPR) geeft u bepaalde rechten over uw persoonlijke gegevens ten opzichte van The eCloud Company. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in Sectie 10, en door gebruik te maken van het Formulier rechten als betrokkene (zie aan het einde van deze Sectie 7).

Toegang:

u kunt vragen om bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Als dat het geval is, kunt u ons vragen u een kopie van uw persoonsgegevens te geven. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst;

Rechtzetting:

u kunt ons vragen om informatie die volgens u onjuist of onvolledig is, te corrigeren of aan te vullen;

Wissen:

u kunt ons vragen om, onder bepaalde voorwaarden, uw persoonsgegevens te wissen. Wij wijzen u erop dat in deze context bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn en/of niet meer kunnen worden verleend.

Bezwaar:

u kunt onder bepaalde voorwaarden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Beperking van verwerking:

u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, tenzij wij gerechtvaardigde belangen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan uw belangen.

Dataportabiliteit:

u kunt ons vragen uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie over te dragen, of rechtstreeks aan u in een gangbaar gestructureerd formaat dat door een automatisch apparaat kan worden gelezen.

Updates | Nieuwsbrieven. U kunt uw communicatievoorkeuren altijd wijzigen in het communicatievoorkeurencentrum van het iZiportal of de iZibill app (u vindt een unieke link in de voettekst van elke The eCloud Company communicatie). Indien u geen van onze The eCloud Company communicatie meer wenst te ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen deze direct marketing communicatie door (i) gebruik te maken van het Formulier rechten als betrokkene (zoals hierboven aangegeven); of (ii) door aan te geven "Ja, ik maak bezwaar" in ons communicatievoorkeurencentrum (zoals hierboven aangegeven). Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor The eCloud Company communicatie. Dit gebeurt kosteloos.

U kunt het "Formulier rechten als betrokkene" hier downloaden.

U vindt uw unieke link naar het "communicatievoorkeurencentrum" in de footer van elke The eCloud Company communicatie.

     9.     BEVEILIGING

The eCloud Company verbindt zich ertoe redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Raadpleeg de “Technische en organisatorische maatregelen”      van The eCloud Company hieronder voor meer informatie over de genomen beveiligingsmaatregelen.

Niettegenstaande de controles die The eCloud Company uitvoert en de acties die zij in dit kader voorstelt, kan een onfeilbaar niveau van beveiliging niet worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele methode van overdracht of verzending via het internet, noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is, zijn wij niet in staat absolute beveiliging te garanderen.

Tenslotte zal de beveiliging van uw account ook gedeeltelijk afhangen van de vertrouwelijkheid en complexiteit van uw wachtwoord. The eCloud Company zal u nooit om uw wachtwoord vragen, wat betekent dat u dit nooit persoonlijk hoeft mee te delen. The eCloud Company raadt u dan ook ten sterkste aan om, indien u constateert dat iemand zich toegang heeft verschaft tot uw account, onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en contact met ons op te nemen.

  10.          UPDATES

Wij hebben het recht om deze Privacyverklaring bij te werken door een nieuwe versie op de Website te plaatsen, waarbij wij de revisiedatum bovenaan deze Privacyverklaring zullen vermelden. Als zodanig is het sterk aanbevolen om regelmatig de Website en de pagina met de Privacyverklaring te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

  11.     KENNISGEVINGEN EN VRAGEN

Kennisgevingen in het kader van deze Privacyverklaring (zoals het uitoefenen van uw rechten als betrokkene) en/of vragen of opmerkingen over de bepalingen van deze Privacyverklaring moeten worden gericht aan info@ecloudcompany.eu.

  12.     KLACHTEN?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of anderszins behandelen of beveiligen? Het spijt ons dat te horen en wij zijn bereid alle maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen. Neemt u alstublieft contact met ons op zoals hierboven aangegeven.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of de gegevensbeschermingsautoriteit van (i) uw woonplaats of (ii) uw werkplaats) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Privacywetgeving. U kunt een e-mail sturen naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verstrekt (http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact).

RELEVANTE LINKS NAAR GERELATEERDE DOCUMENTEN

U kan onze Cookieverklaring hier raadplegen.

U kan ons Formulier rechten als betrokkene hier downloaden

U kan onze Gegevensverwerkersverklaring hier raadplegen.